COC THAILAND

ผู้คนหลากหลาย บนโลกอันวุ่นวาย ก็ใครกันที่จะชี้ถูกผิด ชีวิต เหตุผ...ลอันมากมาย ** เมื่อมีหลายคน หลายความ ต่างคิดกันไปคนละทาง * เปิดใจแล้วมองมารับสิ่งใหม่ ...