Cambodia Photographer Association ( CPA )

*សមាគមន៍អ្នកថតរូបកម្ពុជាសូមស្វាគមន៍!«ការលើកទឹកចិត្ត ភាពទទួលខុសត្រូវ និង ការអប់រំ»។

*សូមដាក់ចំណងជើងរូបថតរបស់អ្នកប្រសិនជាអាចឧទាហរណ៍ថាចំណងជើង៖…ប្រភេទរូបថត៖…វិធីថតរូបយ៉ាងម៉េច។

*Setting៖ថតរូបនៅកន្លែងណា៖…ថតរូបពេលណា៖…ដើម្បីបង្កើនភាពសិ្នតស្នាលនិង ភាពងាយស្រួល ក្នុងការ Commentលើរូបថត។

*យើងសុំឲ្យសមាជិកគ្រប់គ្នាមើលរូបភាពនិមួយៗឲ្យបាន៥វិនាទីសិនមុន នឹងផ្ដល់ មតិលើរូប មួយ នោះ។
គោលការច្បាប់៖ការជៀសវាស៖ អ្នករាល់គ្នាមិន អាចបង្ហោះរូបថតដែលពាក់ពន្ធ័ និងតំលៃផ្ទាល់ របស់អ្នកថតរូបខ្លាំងពេក។

*អ្នករាល់គ្នាអាចមានសិទ្ធិបង្ហោះរូបថតគ្រប់ប្រភេទប៉ុន្តែអ្នកអាចបង្ហោះបានរូបថតតែ១គត់ក្នុងមួយថ្ងៃហើយអ្នកក៏មិនអាចបង្ហោះរូបថតណាដែលមានបង្ហាញពីរូបស្រាត(បែបសិល្បៈអាចទទួលយកបាន) ។

ម្យ៉ាងមួយវិញទៀតអ្នកក៏មិនអាចបង្ហោះរូបថតដែលបង្ហាញក្មេងៗស្រាតរឺមិនមានស្លៀកពាក់រឺបង្ហាញកេរិ៍ខ្មាសរឺក្មេងៗងាយប៉ះពាល់។

*ក្នុងករណីអ្នកបង្ហោះក្នុងCPA ហើយមានបញ្ហា នោះ គឺជាអ្នកដែលត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះអ្វីដែលអ្នកបានធ្វើនិងកំពុងធ្វើ។កម្មសិទ្ធិបញ្ញា៖ អ្នកថតរូបទាំងអស់ត្រូវគោរពតាមច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាCPA មិនស្វាគមន៍ចំពោះអ្នកថតរូបណាដែល ទាញ យកការងារអ្នកដ៏ទៃហើយមកបង្ហោះក្នុងCPA ទេ។

*CPA មានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការដកចេញ។ ស្របគ្នានេះដែរ សមាជិកមិនអាចនិយាយអ្វីដែល មិនពាក់ពន្ធ័និងរូបថតជាឧទាហរណ៍អ្នករាល់គ្នាយក CPA ដើម្បីបម្រើរឺក៏បន្សាុយសារនយោបាយ រឺម្យ៉ាងមួយទៀតអ្នកយក CPA ដើម្បីបង្ហាញពី អារម្មណ៍រឺផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន ប្រសិនជាដូច្នេះ សូមសមាជិកលេងក្នុងខ្លួនឯង។

**សូមកុំប្រើ CPA ក្នុងគោលបំណងញាណិជ្ជកម្ម បើសិនជាអាច អ្នក រាល់គ្នាអាចទាក់ទងគ្នា លើ WALL* របស់អ្នកផ្ទាល់។អ្វីដែលសំខាន់ដែរនោះ សមាជិកក៏មិនអាចនិយាយរឺ បង្ហោះអ្វីដែលពាក់ពន្ធ័ និងផលប្រយោជន៍នយោបាយរឺក៏វិភាគនយោបាយ។

**ចំណាំ៖ សមាជិកភាពអាចជាអ្នកដែលស្រលាញ់វិស័យថតរូប អាចជាអ្នកបង្ហាញម៉ូត និងអាចជាអ្នកដែលចូលចិត្ត មើលរូបថត។សមាជិកមានសិទ្ធិក្នុងការបង្ហោះវីឌីអូដែលពាក់ពន្ធ័និងរូបថត បង្កើតជាព្រឹត្តិការណ៍ ប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ ដែលនឹងជិតមកដល់ ជាពិសេសនោះសមាជិកអាច បង្ហោះជាឯកសារសិក្សា។

*ក្នុងនោះដែរ សមាជិកក៏អាចបង្ហោះរូបថតច្រើន ជាង១ដោយការបង្កើតជាអាល់ប្លូមរូបថត ហើយ សមាជិកអាចបង្ហោះរូបថតជាលក្ខណៈ រឿងនិង ស៊េរីដែលអាចមានរូបចាប់ពី១២រឺច្រើនជាងនេះ។

**CPA Admins មានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការដក ចេញ រឺលាក់Hide Post ពីសមាគមន៍ក្នុងករណី ដែល សមាជិក មិនគោរពតាមច្បាប់របស់ CPA ហើយ CPAសង្ឈឹមថា សមាជិកនឹងយល់ស្របតាម និង CPAក៏សូមទោសទុកជាមុន។ CPAនឹងរំពឹងទុកថា យើងទាំងអស់ គ្នានឹងអាចជួប ជុំគ្នា១ខែម្ដង ប្រសិនជាអាច គំរោងចេញថតរូប នឹងប្រាប់ជាមុន សូមកុំបារម្ភ។សូមអរគុណ!!

* Welcome to Cambodia Photographer Association ( CPA ) Encouragement Education Responsibility.

*Policy:
Avoid: too much personal (images related to your own value).
You all can be eligible to post all kinds of photos (Only one photo per day) but you cannot post photos relevant to nudity (artistic one is acceptable) and children without dressing (vulnerable child). In case, you make any trouble, you have to be highly responsible on what you have been doing.

*Copyright: all photographers have to obey Copyright; we are not welcome to those who download someone else work and post in this group. We have our right to remove out.

*All members cannot talk something further besides photographs, for instance, you guys take this group to serve or get around politic message. You cannot talk about your personal interest, if so; please kindly play on your own WALL!

*Do not use Cambodia Photographer Association ( CPA ) in commercial purpose, if possible, contact individually. You all cannot talk or post anything related too much Politic interest and landscape.

*All members should not post anything is not relevant to Photos. For example, you cannot post cosmetic spots, star gossip stories, and so on. CPA does not allow to post any kinds of Links. Hope you all do understand for that.

CPA also does not allow to post any kinds of advertising related to Bar, Restaurant, Nightclub, and so on. Otherwise, we will remove out without telling in advance.

Note* Memberships: Those who love shooting, those who love being taken (Models), and those who love viewing photos.
All members are fully freedom to post video related to photography, create your own event, inform event coming up, and docs.
One more thing is that you members can create your own album or story no matter how many photos you have, at least 12 or up photos.

** We (Admins) have fully rights to Remove or Hide post from our Association in case that you all do not obey our RULE. Hopefully it is fine and we apology in advance.

*We will meet up monthly, if possible, in order to shoot out but the plan gonna inform in advance, No worry!!