MA'HAD CAWAYAN AL ISLAMIE 9KAAPO CAWAYAN MARANTAO LANAO DEL SUR

Kalangkapan a makapopoon ko mga pagari tano a mga muslim sa liyo a Pilipinas.
1. Piyaka langkap a Google a di iran dn itareg so kapepakalangkapa iran ko Film a Carton a dii ipagizawisaw ko Rasolollah Sallallaho alaihi wasallam, sa aya pipikirn iran na giyoto so Freedom of Expression, sabap roo na kiyarar o mga ulama a itareg so kapagosara sa Google.com a go Youtube.com sii sangkai a dowa gawii January 19-20 sii ko kadandan o mga Muslim para magedam angkaya a Companiya a Google a giyangkaya a sobra so isaka Billion a muslim sa donya na di iran ikabaya a dii pakagizawisawa ko Rasolollah Sallallaho alaihi wasallam.
Sa miyakarar a giyangkaya a alongan a Isnin ago Salasa January 19, 20 na giyanani gawii a kitaregn tano ko kapagosar sa Google a go Youtube.
Sii sa giyangkaya a kam boycuta tano ko kapagosar sa Google sangkaya a dowa gawii na ipagaarangan sa aya kalapis kiran a tamok na mararani 210 Million US dollar.
2. Boycutn tano so kapepamasaa ko mga prodokto a inged a France datar o mga Perfume a ikakamotan goso mga pd a prodokto iran, ka an magdam angkaya a inged a France so kiyasakiti ko mga muslim na ana rarad anan ko kaoyagan iran.
Pakalangkapa niyo anan sii ko taman a prampayanon ko mga muslim a kipanindegen iran ko Nabi tano a Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Paki ilay tano ko Allah so paninindeg tano ko Nabi tano, goso Agama tano goso paratiyayay tano. Balasan kano o Allah sa madakel a mapiya.