Iranians of Bristol Universities

گروه ايرانيان دانشگاههاي بريستول در ژانويه ٢٠١٤ با گردهمايي تعدادي از دانشجويان و اساتيد دانشگاه بريستول، فعاليت خود را آغاز نمود. اين گروه به دنبال ايجاد بستري براي آشنايي و برقراري ارتباطي دوستانه در جامعه دانشگاهیان ایرانی است که در بریستول مشغول تحصیل و یا کار هستند. لازم به ذكر است كه فعالیتهاي تشکیلاتی، چه سیاسی، اجتماعی ، خیریه و ... از فعاليتهاي اين گروه نيست.