Sydney Macedonian Cultural & Social Society "BITOLA"

Oficionalno Makedonsko Kulturno I Socialno Drustvo "BITOLA"

Predsedatel: Lupcho Angelevski Mob: 0423569943

Sekretar : Pece Sekulovski Mob: 0417086264

Blagajnik: Vasko Dimovski Mob: 0437137923