Kristiyanong Pinoy

Mabuhay ang Kristiyanong Pinoy!

Ating ihayag ang kakaibang kalo...ob ng Panginoon sa mga lingkod at pinili Niya sa lahing Pilipino at bayang Pilipinas.

Ang Group na ito po'y nilikha upang ating pagsaluhan ang mabuting kaloob ng Panginoon sa atin - ang Kanyang pagmamahal, ang kakaibang kagalakan at kapayapaang nasasaating lahat.

Nawa'y ang mga ito'y ating madama at ipadama sa bawat isa - ating maranasan ang kagandahan ng maging isang Kristiyanong Pinoy.

Ang pagpapala Niya'y sumaating lahat.

Papuri sa Kanya lamang!