Cựu sinh viên Trường Đại học Tài chính Kế toán

Trường Đại học Tài chính Kế toán là cơ sở đào tạo công lập thuộc... Bộ Tài chính nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn trong lĩnh vực kinh tế, tài chính - tiền tệ, kế toán, quản trị kinh doanh, hệ thống thông tin quản lý, tiếng Anh; thực hiện nghiên cứu khoa học trên lĩnh vực kinh tế - tài chính - kế toán phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; liên thông liên kết đào tạo trong và ngoài nước; nghiên cứu ứng dụngtrong lĩnh vực tài chính kế toán, đào tạo, tư vấn phù hợp với khả năng, lĩnh vực hoạt động và quy định của pháp luật.
Trường Cao đẳng Tài chính Kế toán tiền thân là trường Trung học Tài chính Kế toán 3 (Bộ Tài chính) thà nh lập ngày 28/6/1976. Qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, trường đã gặt hái được nhiều thành tựu trong sự nghiệp GDĐT, đặc biệt là từ ngày được Thủ tướng Chính phủ nâng cấp thành trường Cao đẳng Tài chính Kế toán (29/12/1997) đến nay. Sau khi cơ bản hoàn thành nhiệm vụ trung cấp hoá toàn bộ số cán bộ ngành Tài chính chưa qua đào tạo của khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong 20 năm đầu giải phòng miền Nam và thống nhất đất nước, năm 1997, trước yêu cầu của tình hình đổi mới kinh tế - xã hội, đặc biệt là sự chuyển biến tích cực trong quá trình hội nhập của kinh tế khu vực miền Trung và Tây Nguyên, ngày 13/7/2011, được sự đề nghị của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1164/2011/QĐ-TTg nâng cấp Trường Cao đẳng Tài chính Kế toán thành Trường Đại học Tài chính Kế toán.