DWA PAM

Dwa Pam- Nou Tout Dwe Patisipe! Se Dwa Pa Nou!
Objektif Group la...: "DWA PAM" se yon group refleksyon sou la vi pep Ayisyen an Ayiti epi a letranje. Nou tout dwe patisipe! Se Dwa Pa Nou!
Conference call # 1-712-432-3066 code 228003
**Pou evite konfizyon: DWA PAM pa afilye avek BANM DWAM.**
______________________________________

Byenvini:

Byenvini tout moun! Tanpri envite tout Ayisyen konsekan pou yo patisipe avek nou. Mesi anpil!
______________________________________


Kreyol-Group Direktiv:

**Sa pou fe:

Afiche/ekri pwoblèm ki enpòtan ki afekte kominote ayisyen an

Afiche/ekri solisyon sou fason ou ka ede rezoud diferan pwoblèm ki afekte Ayiti jodi a

Respekte opinyon lòt manm/moun yo

Trete lòt manm yo tankou ou ta renmen pou yo trete w

Patisipe aktivman nan deba yo

Envite zanmi w

Patisipe nan konvèsasyon yo

Tcheke miray group la chak jou pou mizajou


**Sa pou pa fe:

Pa afiche imaj toutouni

Pa afiche atik nouvèl / atik ki gen imaj seksyèl oswa pònografik

Pa afiche enfòmasyon pèsonèl ou (nimewo telefòn ou, adrès ou ...)

Pa sèvi ak gwoup sa a sèlman pou piblisite / maketing

Pa derespekte lòt manm yo

Mèsi anpil pou konpreyansyon w. Nou byen kontan deske ou se yon manm nan gwoup sa a.

Ansam nou kapab chanje Ayiti!

_______________________________________________________________

English- Group Guidelines:


**Do's:

Post relevant issues affecting the Haitian community

Post solutions on how you can help solve the different issues affecting Haiti today

Respect each others opinions

Treat other members like you would like to be treated

Participate actively in the debates

Invite your friends

Join in the conversation

Check our wall daily for updates


**Don'ts:

Do not post any nude images

Do not post any news articles/articles containing sexual or pornographic images

Do not post any personal information (your telephone number, your address...)

Do not use this group solely for advertising/marketing purposes

Do not disrespect other members

Thank you very much for your understanding. We are so glad to have you as a group member.

Ansanm nou kapab chanje Ayiti!