KERALA FrIeNdS

▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬
►►" ωєℓ¢ộмє Tø kerala friends ""◄◄
▬▬▬...▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬

ღ♥ღღ♥ღღ♥ღღ♥ღღ♥ღღ♥ღღ♥ღღ♥ღღ♥ღღ♥ღ

ഇത് മലയാളികളുടെ കൂട്ടമാണ്...
നമ്മുടെ ദു:ഖങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും,ആശയങ്ങളും...
എല്ലാം പങ്കുവെയ്ക്കാനുളള ഒരു വേദി....

ღ♥ღღ♥ღღ♥ღღ♥ღღ♥ღღ♥ღღ♥ღღ♥ღღ♥ღღ♥ღ


║◙▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒◙║
▒◙║ ║◙▒
▒◙║ ..... നമ്മുടെ മലയാളം ║◙▒
▒◙║ ║◙▒
▒◙║ കേരളം ദൈവത്തിന്‍റെ സ്വന്തം നാട് ║◙▒
▒◙║ മലയാളത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവര്‍ക്കായ ║◙▒
▒◙║ ഒരു കൂട്ടം ║◙▒
▒◙║ ║◙▒
▒◙║ ║◙▒
║◙▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒║◙╔═════════════════╗
║______Instructions_______║
╚═════════════════╝
ҳҲ●»»Strict Rυles ««●Ҳҳ

♂ NO Nudes
♂ NO Spamming
♂ NO Insults
♂ dont share personal photos
♂ dont share add me
♂ dont share any pages or groups or any link

If anyone continues to abuse this rules, they can be banned permanently without any warning.

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

[♥][♥][♥][♥][♥][♥][♥][♥][♥][♥][♥][♥][♥][♥]


please Keep adding your friends in the group

[♥][♥][♥][♥][♥][♥][♥][♥][♥][♥][♥][♥][♥][♥]

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
and if you need to add friends to the group
1.enter the group
2.on the right side up secreen you will see a small photos of some members select " see all "
3.on the right side up the screen select " add friends "
4.write your friends name
and you will add him

If notifications bug you click on "Notifications" up the screen on the right side > Select "Off" and no more notifications.

if you get notifications from comments on post go to that post and click on Unfollow Post .
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
join and Share your thoughts with kerala

please join now . . . . . .