NEDA

درود به تمامی دوستان
ما برای ازادی ایران تلاش میکنیم
دوستان با ...هر عقیده مذهبی وسیاسی که هستید می توانید در این گروه عقاید خود را با دیگر دوستان به اشتراک بزارید،
لطفا به عقاید همدیگه توهین نکنید،
هدف از بین بردن حکومت مذهبی ایران است،باشد که روزازادی ایران مردم تصمیم میگیرند که چه نوع حکومتی را پزیرا هستند.
یادتان باشد ندا وندا ها برای چه در بین ما نیستند ،
خواستن ازادی در کشور ما ممنوع است


جاوید مردم ایران