วบอ.ฝึกงาน 3/2557

ใช้สำหรับติดต่อสื่อสาร ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาฝึกงาน วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ประจำปีการศึกษา 2557