The Circle of Iran Archaeology group _انجمن باستان شناسي سرزمین پارس

گروه انجمن باستان شناسي ايران
----------------------------
Persia, became the largest empire the world had yet seen in 600BC.
Cyrus Cylinder, has been the world's first charter of human rights.


انان مردماني پر منش بودند ! اسرار جهان را كاويدند و دل به درياها زدند ! با گردونه هاي كيهاني خويش سفرها كردند و بنا ها بر اوردند و از جان به جهان رسيدند ! انان نياكان اريايي ما بودند
----------------------------
كساني كه تاريخ و فرهنگ خود را از دست داده اند مردم بدبختي هستند ، اما بدبخت تر از انها مردماني هستند كه براي تاريخ فراموش شده خود و فرهنگ از دست رفته اشان تلاشي نمي كنند ! اما بدبخت ترين مردمان دنيا كساني هستند كه تاريخ و فرهنگ خود را به ريشخند مي گيرند

تاریخ ، فرهنگ یک ملت را می سازد و هر ملتی که تاریخ و تمدن نداشته باشد
محکوم به نابودی است. تاریخ برای مردمان یک ملت ، هویت و شناسنامه است

از آن روی كه فرهنگ ، ادبيات و تاريخ ايران آنقدر باشكوه و بزرگ است و مي بايست براي شناخت آن صدها كتاب مطالعه كرد . تصميم گرفتم بخشي از شنيدنيها و خوانديهايي كه در طی 9 سال سفر به دور ایران و در زمان همکاری خودم با سازمان میراث فرهنگی ایران و تحصیل در رشته باستان شناسی ،بدست آوردم را براي تمام ايرانیان و ایران دوستان عزیزم آماده كنم .

من ، پويا يك باستان شناس ، و کارشناس میراث فرهنگی هستم. علاقه بسيار در تجزيه و تحليل مسائل اجتماعي و پيوند آنها با تاريخ و گذشته دارم .
فرهنگ و ادبيات ايران ، انقدر غني است كه زماني كه من در ايران بودم ، و براي توريستهاي خارجي در موزه ها و سایت های تاریخی توضيح مي دادم ، گاهي دهان آنها باز مي ماند و ساعتها در ان مورد با هم بحث مي كردند.

چون ایران نباشد ، تن من مباد

.بياييد به اصل خود باز گرديم...به آيين پاك ، آريايي اجدادمان...
گفتار نيك - انديشه نيك و کردار نيك.