കോട്ടയം പഴയ സെമിനാരി (Under The Holy Apostolic See Of Antioch)

പരിശുദ്ധ അന്ടിയോക്യ സിംഹാസനത്തിന്‍ കീഴിലുള്ള മലങ്കരയിലെ പഴയ സെമിനാരി, കോട്ടയം.........
പരിശുദ്ധ മോറന്‍ മോര്‍ ഇഗ്നാത്തിയോസ് സാഖ പ്രഥമന്‍ പാതൃയര്‍കീസ് ബാവ പരമ രക്ഷാധികാരിയും, ശ്രേഷ്ഠ ബസേലിയോസ് തോമസ്‌ പ്രഥമന്‍ ബാവ രക്ഷാധികാരിയും പരിശുദ്ധ എപിസ്കോപാല്‍ സുന്നഹദോസ് ഉപരക്ഷധികരിയും ആയി തുടരുന്നു.............................
അന്ത്യോക്യ മലങ്കര ബന്ധം നീണാള്‍ വാഴട്ടെ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!