!!☆!!☆ Fa ♡ Kết ♡ Nối ♡ Yêu ♡ Thương ☆!!☆!!

<b><bg=ffff0000>

Nội Qui Của Group

1-Cấm Đăng Video,Sex...
2-Cấm Đăng Quảng Cáo
3-Cấm Phá Nhóm..V..V..

Ai Vi Phạm Sẽ Bị Admin
Kích Ra Khỏi Group

Admin-Văn Dày Nguyễn
Tân Trụ-Tân An
Đã Tạo Group Nầy