‫حمایت از حیوانات خیابانی: Help & Support homeless animals in IRAN‬

حمایت از حیوانات بی سرپناه در ایران
If you have a heart for animals, come and join us !
حمایت از سگ ،گربه و پرندگان و ... خیابانی

چندین سال است که اعضای فعلی گروه به صورت جداگانه و انفرادی مشغول حمایت از حیوانات بی سرپناه هستند . از آنجا که اینگونه حرکت ها همیشه بصورت گروهی بهتر و موثرتر هستند تصمیم به ایجاد این گروه کوچک کردیم

هدف اصلی ما حمایت از حیواناتی است که از هر لحاظ نیازمند کمک هستند
.کمک به حیوانات تصادفی و آسیب دیده
. برخورد با انسان هایی که با حیوانات بد رفتاری می کنند و تشویق دیگران به این کار
.جلوگیری و مبارزه با بیماری های مشترک
...تشویق صحیح کودکان به دوستی با حیوانات و و

0207301177003 شماره حساب صادرات
سپهر صادرات با شماره کارت : 1767 8319 6910 6037
به نام: آروین مدقالچی