ស្វែងរកការងារ(www.12findjob.info)

ការជួយគ្នាក្នុងការស្វែងរកការងារត្រូវនឹងចំណូលចិត្ត ជំនាញនិងការអប់...រំ helping each others to get the right job for the right skill and education