FC BRIDGESTONE ñúï-Ðá....Cac' Ban. Vao` Chem' Gjo' Nhe'

* Chắc múa lân năm nay sẽ không mưa rắc rắc nữa.....MÀ......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
•mưa to hơn..