2014 @Las Vegas "SEDONE REUNION"

ເຊໂດນ ທີ່ຝັງໃຈ ເຊໂດນ ຈາກໄກນານປີ ແຮງຕຣາການ
ດີນຕຳນານ ເຊໂດນ ແດນສວັນ
ທ້າວ ບາຈຽງ ນາງມະໂລງ ແດນນິທານ
ແດນວີມານ ຊວນຝັນ ດັ້ນຝັນແລ້ງ ສາຍເຊລອຍ ຄ່ອຍໄຫລໃສ ສູ່ສາຍຂອງ
ຍາມແລມອງ ສາຍຍັນ ເຝືອຝັ້ນແສງ
ທອດແສງສວຍ ທໍ້ແຈ້ງຍາມຄ່ຳແລງ
ດາວສ່ອງແສງ ຍີ່ງແຍງ ຍີ່ງຝັນຄິດຮ່ອມໆ.... ສາວລ່ອງລອຍ ລ້າງສວ່າຍ ຄິງຂາວສລວຍ
ລະຜົມມ້ວຍ ສິສະລ້າງ ມວກນ້ຳຫູດຂີ້ຫອມ
ກິ່ນຕ້ອງດັງ ຍັງຂັງ ຖອດພາບຫນ້າຖນອມ
ກິ່ນຂຍອມຊ້ຳພັດປ່າຍ ກາຍກະແສແຜ່ສາຍລົມ ສູບອາກາດ ສູບອາຍດີນ ຖີ່ນແດນນີ້
ຍາມສຸຣີ ຄ້ອຍຄ່ຳ ພ່ຳປັ່ນລົມ
ວາໂຍຍູ້ ຄື້ນຟອງ ສາຍຂອງດົນຕຣີສົມ
ສຽງຂືນຂົມ ຄືນຣະງົມ ແດນເຊໂດນ ດົນຝັງໃຈ ໂດຍ. ສາຍພູຫລວງ