‫بهبهان 21‬

ﺳﻼﻡ به گروه بهبهان21 خوش آمدین
ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪﺩ ﺣﺘﻤﺎ... ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ . ﺩﺭ ﻏﯿﺮ ﺍﯾﻨﺼﻮﺭﺕ ﻣﺎ ﭼﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﺟﺰ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﯿﻢ ﺩﺍﺷﺖ .
1 - ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ . ﺍﺧﻄﺎﺭ : ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮﺍﺕ ﺁﺩﻣﯿﻨﻬﺎ ﻭ ﯾﺎ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﯾﺎ ﭘﺴﺖ ﺣﺬﻑ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .
2 - ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ : عکس سکسی یاونیمه سکسی نزارین پاک میشه در صورت تکرار حذف از گروه..
3 - ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﭘﺴﺖ ﻭ ﮐﺎمنتی که توهین به ﻣﺬهب،اعتقاد و یا ملیت، ﻗﻮم و یا نژاد کسی باشه ﺍﮐﯿﺪﺍ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ .
4 - ﻭﺍﺭﺩ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺍﻋﻀﺎ ﻧﺸﻮﯾﺪ ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺳﺖ . .........
5 - ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﺍﻋﻀﺎ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ . . ﭘﺴﺖ ﻫﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺍﺩﺑﯽ ﻭ ﺍﻣﺎﺭﯼ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﺁﻥ ﺑﺎﺷﺪ
6 - ﺍﺯ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﭘﺴﺖ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﮐﻨﯿﺪ . ... ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ و پستهای سیاسی ﺍﮐﯿﺪﺍ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ .
7_گذاشتن عکس شخصی ممنوع
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﺩﮔﯽ ....... :-)