KÝ ỨC UKRAINE

Nhớ lại nơi chúng ta đã sống, học tập, làm việc. Dù với nhiều người chỉ còn lại những ký ức đẹp về đất nước, con người Ukraina hiền hòa, mến khách!