OLD APOSTOLIC CHURCH (MOTHERWELL NU2 YOUTH)

BATHANDWA THIS GROUP SERVES TO US TO TALK ABOUT IZINTO EZITYA UMZI, SILUNGISE INKONZO YETHU, SICEBISANE, SIVUSELELE ABAKUDE NAMADINGA KATHIXO....SIYEEE KUBO NGENTLIZIO ENOTHANDO NENOXOLO. TO BE HONEST NU2 IXHOMEKEKE KUTHI LUTSHA.......SO BATHANDWA MAZE SINGAMDANIS UTIXO, MOTHERWELL NU2 SIYBEKE PHEZULU SINCEDISANE NENKOKHELI ZETH........AMEN