Øí Äká$hêr Çhäd Ø Åkà-R Âmí Ø Åkã,,Add Tabid

Ata 1ta official group
..Kô$tö 1hon BàNgLAlInG DamÉ PaWâ jÂi:-/
Tit_for_tat
...Kô$tô NaÏ aMon maNu$ pitIbeTa nai,,,
SobAri kÏsO nA Kosto aSe...
1..Apni chilÉ ApNar koSTO akHanE $hare
korte paran?¿;):-P