Hội Sales và Marketing Mekong

Hội Sales và Marketing Mekong là nơi tập hợp các ACE làm nghề li...ên quan đến thị trường ở Mekong để giao lưu và chia sẽ kinh nghiệm. Các chức năng chính:
1. Tuyển dụng
2. Show and Share (Chia sẽ của các thành viên)
3. Đào tạo và huấn luyện kỹ năng
4. ....