K48 ULIS

K48ers, newbies của đại gia đình ULIS <3 Chúng tôi giỏi, chúng t...ôi thông minh, chúng tôi tuyệt vời. Chúng tôi ĐỈNH ĐỈNH ĐỈNH <3 <3 <3