ຫໍສມຸດ ລາວລ້ານຊ້າງ Lao Lanxang Library

- ຍິນດີ ຕອ້ນຮັບທຸກໆທ່ານ ເຂົ້າສູ່ ຫອ້ງ ຫໍສມຸດ
ລາວລ້ານຊ້າງ , ເປົ້າໝາຍແລະສຸດປະສົງຂອງຫອ້ງນີ້ ເພືອ່ ບັນທືກ ໄວ້ຊື່ງ ປວັດສາຕລາວ, ວັທະນະທັມ, ສັງຄົມ, ພາສາຊາຕ ແລະການເມືອງຂອງລາວ

ເພື່ອໃຫ້ອະນຸຊົນ ລຸ້ນຫຼັງໄດ້ສືກສາ ຮຽນຮູ້ ກ່ຽວກັບ ຄວາມເປັນມາຂອງຊາຕລາວເຮົາ.


ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ທຸກໆທ່ານຈະຊອ່ຍກັນສລະ ສະຕິປັນຍາ ແລະເວລາ ເພື່ອບັນທືກ ຄວາມຮູ້ທີ່ ພວກທ່ານມີ ໄວ້ນະທີ່ນິ້ ເພື່ອປໂຍດຂອງຊາຕ.

ດວ້ຍຄວາມເຄົາຣົບຢ່າງສູງ
ຂອບໃຈ: