Hội chia sẻ rập chart tài liệu may vá

Group là nơi chia sẻ kinh nghiệm may vá , nơi khoe sản phẩm may ...vá , handmade của mọi người . Là nơi chia sẻ cùng nhau phát triển nhóm ngày 1 phát triển và tốt hơn .
Không đăng bài bán hàng trong group nhé thanks mọi người