Trường trung học phổ thông Tắc Vân

đăng những lời iu thương, ngọt ngọt. kỷ niệm thời áo trắng...........................