K52 Khoa Kế toán- Học viện Tài chính

Nơi chia sẻ kinh nghiệm học tập, trao đổi thông tin, hoạt đông của K52 Khoa Kế toán - Học viện Tài chính <3