~•ૐ PPS Sound6tem ૐ•~

Groupe de partage concernant le Crew PPS Sound6tem.

Youtube PPS...:

https://www.youtube.com/channel/UCmaXQFbkcwXs5PDXqJZiztw

Soundcloud des DJs:

ALV3Y:
https://soundcloud.com/david-gon-alves-desanc

Asu:
https://soundcloud.com/asukana

AZT3K:
https://soundcloud.com/azt3k-official

Djodjo AKA Jo la Ké:
https://soundcloud.com/joprtf

Vezyr (Crystal Mantis):
- https://soundcloud.com/crystal-mantis-1
- https://soundcloud.com/vezyrsounds

Younitek:
https://soundcloud.com/max-youn

/!\ Ce n'est pas un groupe de partage de son ou autre, toute pub ou post ne concernant pas les PPS sera supprimée au bout de 1 jour. /!\