<3 ~~ Į Ąm Mąđ Åñđ Mý Mäďņęşş Κ Ýőų ~~ <3 ~~Ťwęéţų & Şwëèţų~~

I call you honey
Because you’re so sweet
I call you angel
Because you’re so beautiful
I call you baby
Because you’re so huggable
I call you cutie
Because you’re the only one I
notice
I call you my love
Because you fill my heart
I call you sunshine
Because you light up my life
I’d love to hear you call me Only Mine.