An everlasting love of God, through Christ Jesus.

Bazalwane ave kubalulekile ukuthi uma sithi
singabazalwane sibe nezinhliziyo ezixolelayo...
singabi namagqubu koda mase sithi syakholwa. ..
ukukholwa okunjani loku okunenzondo namagqubu
noku pretend abantu na??? sekukaningi
ngishumayela about iFORGIVENESS and mangiqeda
kuze kmina abazalwane bazongitshela ukuthi bona
abasoze baxola ngoba bahlukumezeka kakhulu so
nje ngeke bakwazi ukuxola... kunento eshiwo
uJesu lapha ku Matthew 6:14 uthi " For if you
forgive people their trespasses [their [g]reckless
and willful sins, [h]leaving them, letting them go,
and[i]giving up resentment], your heavenly Father
will also forgive you.... mase eyaqhubeka kuverse
15 athi " But if you do not forgive others their
trespasses [their [j]reckless and willful sins,
[k]leaving them, letting them go, and[l]giving up
resentment], neither will your Father forgive you
your trespasses.... so wena if uthi angeke ukwazi
ukuxola kshuthi ukukholwa kwakho kuyize...you
are wasting your time coz phela abanamagqubu
they belong in hell. ..awukwazi ukungena izulu
ungaxolelwe and awukwazi ukuxolelwa wena
ungakaxoleli so mntwana wasekhaya kona
angiphiki ukuthi wahlukunezeka and kuze kube
inamhlanje lento isakuhlupha emphefumulweni
wakho but please dlulisa manje. .. loko uzobe
ungakwenzeli lo owakona but uzenzela wena...
usungaze uye in hell just because uzonda umuntu
ongakondlanga??? usungaze uye in hell just
because uzonda umuntu owakuthuka ngenhlamba
futhi bayo leyonhlamba ayinamathelanga kwena
ahhh cum on mntwana wasekhaya xola manje...
yes kubuhlungu futhi akuvumi but zama mfethu
please. .. iya kyena lomuntu umtshele ukuthi
dlulisani okwenzeke kdala umtshele nokuthi
uNkulunkulu uyamthanda... remember ukuxolela
akusizi yena but kusiza wena kwenze
bless you