ประมูล ซื้อขาย อัญมณีและเครื่องประดับแท้ จากแหล่งผลิต จันทบุรี

กลุ่มนี้เปิดให้เพื่อนได้ทำการประมูลซื้อขายแลกเปลี่ยนความรู้ เกี่ยว กับ พลอย อัญมณี และ หินมีค่าต่างๆ โดยไมมีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ตลอด ไปครับ