Hamro Nepal - Hami Nepali Christians

हामी लाई हाम्रो नेपाल प्यारो छ = र नेपाल
लाई येसु को ज्योती मा चम्काउन हामी लाई
चुन्नुभएको हो =

join with us