‫دافغانستان اسلامي ګوندIslamic Party of Afghanistan‬

حزب اسلامى افغانستان که در مراحل نخست با مشوره، کار وتلاش ١٢ تن از شخصيت هاى نخبه ، الگو ، آگاه و متحرک کشور در پوهنتون کابل تاسيس شده که پس از وفات مرحوم عبدالرحيم نيازى ٢٦٠ تن اهل رأى به شورى قيادى پنج عضوى هر يک مولوى حبيب الرحمن شهيد، انجينير حبيب الرحمن شهيد، سيف الدين نصرتيار شهيد، غلام ربانى عطيش شهيد، وبرادر حکمتيار رأى دادند. در مدت سالهاى محدود بنابر فعاليت هاى چشمگير اين حزب به تعداد يازده تن از آن شخصيت هاى والا مقام به شهادت رسيده و تنها برادر محترم جناب حکمتيار صاحب تاکنون طبق مشيت الهى درقيد حيات مانده و با کمال آگاهى ، بيدارى، تحرک وراد مردى باداشتن عزم پولادين على الرعم خشم وتوطئه هاى سرسام آور دشمنان اسلام، به کارو پيکارش ادامه ميدهند.در رابطه با وسعت و گستردگى حزب اسلامى افغانستان در عمق جامعۀ کشور ، تنها انعکاس همين حقيقت کافى خواهد بود که يک هيأت توظيف شدۀ ناتو، در اوايل اپريل سال ٢٠٠٤ ميلادى طى بررسى و ارزيابى يى در مقايسه با ساير احزاب در کشور، در رابطه با حزب اسلامى افغانستان به اين نتيجه رسيدند که : حزب اسلامى افغانستان جايگاه (( %٨٥ )) نفوذ و استقرار در اين مرز و بوم را با طيب خاطر ، به خود اختصاص داده است .