Kuching Community

This group is basically about we kuchingnites share about wonder...ful things in Kuching. It could be anything as long as it's not involve in politics and crimes. We will not responsible for any trades.
这组基本上是分享古晋一切美好事物。不允许有任何政治话题和犯罪涉及。我们将不承担任何买卖交易。
Kumpulan ini adalah mengenai perkara-perkara yang indah di Kuching. Ia tidak terlibat dalam politik dan jenayah. Kami tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa perdagangan.