ಬೂದಯ್ಯ ಪೂಜೇರಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗ

ಬೂದಯ್ಯ ಪೂಜೇರಿ ಒಬ್ಬ ಕಲಿಯುಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡಿಗ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ತನ್ನ ಜೀವನ...ವನ್ನು ಜನರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ, ನೇರ, ಸತ್ಯ, ದೃಢ, ಧೀರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿದ ವಿಶೇಷ ಮನುಷ್ಯ.ಅದರಂತೆ"ಕರುನಾಡು ಪಾರ್ಟಿ" ಎಂಬ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.