ಮನೆಯೇ ಮಂತ್ರಾಲಯ...ಮನಸೇ ದೇವಾಲಯ *{ Maneye Mantralaya...Manase Devalaya }*

ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ...ಫ್ರೇಂಡ್ಸ್
*****S...ri Raghavendaraya Namaha*****

ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ……
ಸತ್ಯಧರ್ಮ ರತಾಯಚ……
ಭಜತಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ……
ನಮತಾಂ ಕಾಮಧೆನುವೇ……