ටිකක් හිනා වෙමුද?

එන්න... ඔයාලා දාන්න කියන විහිලු බෙදා ගන්න, විහිළුවක් දෙකක් කියාලා හිනා වෙන්න.