ಒಮಾನ್ ಕನ್ನಡಿಗರು (Oman Kannadigaru)

ಒಮಾನ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. Join requested is accepted only for people of Karnataka who are living in Oman.