Celtic and Scottish Studies, University of Edinburgh

Tha a' bhuidheann seo na h-àite airson naidheachdan acadaimeagach is sòisealta a sgaoileadh agus airson coimhearsnachd nas treasa a thogail am measg oileanaich agus luchd-obrach a tha co-cheangailte ri roinn Ceiltis is Eòlas na h-Alba aig Oilthigh Dhùn Èideann. Bidh naidheachdan ùra agus fiosrachadh mu thachartasan a' nochdadh gu h-ìosal. Nach cuir sibh thugainn ur molaidhean a thaobh fiosrachadh eile a bu chòir nochdadh air na duilleagan seo.

This group is a place to share both academic and social news, and to promote a greater sense of community among students and staff connected to the department of Celtic and Scottish Studies at the University of Edinburgh. Recent news and seminar information will appear below; any suggestions for any other information will be welcomed!