Retail Banking Mongolia

Монгол Улсын банкны систем дэх Иргэдийн банкны үйлчилгээнд гарч буй эрсдэл, бэрхшээл, тэдгээрийг даван туулах арга замын талаар харилцан санал бодлоо хуваалцах, эдгээртэй холбоотой гадаад орнуудын туршлагын талаар мэдээлэл солилцох