လယ္ယာေျမစကားဝိုင္း

လယ္ယာေျမဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၏လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတို႔အား
ဥပေဒသမားတို႔ႏ...ွင့္အမ်ားျပည္သူတို႔သိရွိေစရန္ရည္ရြယ္၍
က်ြႏု္ပ္Law kaung kaung မွေလ့လာမိသေလာက္မွ်ေဝ
ပါသည္။ေလးစားလွ်က္ ၀၉-၇၉၃၈၅၈၇၃၃