សម្ព័នភាពហ្វេសប៊ុកដើម្បីកម្ពុជា/Merger FB for cambodia

ក្រុមសម្ព័នភាពសង្គមហ្វេសប៊ុកដើម្បីកម្ពុជា Merger facebook of cambodiaសូមចូលរួមទាំងអស៉គ្នាដើម្បីចែករំលែកនូវបទពិសោធិ ចំណេះដឹង ព័ត៌មាន
នយោបាយ សិល្បះ កីឡា អបរំ វប្បធម៏ សេដ្ឋកិច្ច កសិកម្ម បច្ចេកទសផ្សេងៗ សាសនាន៏ ព្រឹតិការណ៏ក្នុងនឹងក្រៅប្រទេស នឹងព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ របស់ប្រជពលរដ្ឋខ្មែរ៕

សូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាមានភាពរីកចម្រើន ក្នុងសេចកក្តីថ្លៃថ្នូរហ៊ានទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ សូមអគុណទុកជាមុន៕