‫حامیان تغییررژیم درایران‬

از انجایی که این نظام ننگین 37 سال است چهره واقعی خودرا نشان داد...ه و نشان داده که ضد فرهنگ و تمدن و هویت ایرانی است و از روز اول بساط جنایت و خیانت و ویرانی را گذاشت و تا کنون

هم ادامه داردو همچنین جنایتها و خیانتهاو غارتگری هایش چنان است که قابل بخشش نیست و امکان هیچگونه سازش با این چنین نظامی میسر نمی باشد.وتنهاراه نجات در برکناری این نطام امکان پذیراست. ما حامیان تغییر رژیم در ایران خواهان سرنگونی این حکومت ننگین از راه مبارزه مسالمت امیزهستیم ولی حق مسلم خود می دانیم در مقابل تهاجم وحشیانه اوباش رژیم از خود دفاع کنیم که دفاع از خودیک وظیفه و حق مسلم انسانی است