‫جنبش مقاومت ضد طالبان و القاعدهATAR Afghanistan‬

خواهران وبرادران عزیز هدف از ایجاد جنبش مقاومت ضد طالبان والقاعده مبارزه و مقاومت شدید وگسترده برضد یکی از بدنام ترین ووحشی ترین گروه جنایتکارایست که در تاریخ گذشته و حال بشریت کم نظیر است . بدون شک طالبان و القاعده یک گروه تروریستی واحد ضدانسانی وضد اسلامی ایست که اهداف مشخص ونامقدس شان بدنامی کامل اسلام دراذهان عامه جهانیان،وهم ویرانی و به خاک و خون کشانیدن مردم بیدفاع کشور عزیز ما است. با اینهمه جهانیان باید بدانند که پاکستان واستخبارات جهنمی آن آی اس آی وحلقات مرموذ دیگرمرکزوهسته اصلی تروریزم جهانی،جهالت،وبنیاد گرایان به ظاهر مسلمان ،مواد مخدر..است.مقاومت شجاعانه ،مبارزه و پایمردی مردم افغانستان برعلیه (پاکستان،طالبان،القاعده) همچنان استوارتا پیروزی و نصرت کامل باتوفیق و توکل به خداوند بزرگ ادامه خواهد داشت .