CDKT35A-Truong CDCN Tuy Hoa

TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHIỆP TUY HÒA
KHOA KINH TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Yên, ngày 12 tháng 10 năm 2014 KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
NGÀNH KẾ TOÁN
(Dành cho các lớp CĐKT 35A,B,C – Khóa (2012-2015)- Đợt 1) I. MỤC TIÊU
Trong thời gian thực tập tại các đơn vị, sinh viên có khả năng:
- Tìm hiểu được tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và mô hình tổ chức công tác kế toán tại đơn vị thực tập.
- Tìm hiểu được quy trình công tác kế toán tại đơn vị thực tập theo chuyên đề đã chọn.
- Viết được báo cáo kết quả thực tập tốt nghiệp.
- Rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tác phong làm việc và lòng yêu nghề.
- Rèn luyện những phẩm chất cần thiết của nhân viên kế toán như: Trung thực, chính xác, thận trọng.
II. NỘI DUNG THỰC TẬP
Trong thời gian thực tập thực tế tại đơn vị, sinh viên lựa chọn một chuyên đề thực tập và viết báo cáo kết quả thực tập tốt nghiệp. Sinh viên cùng thực tập tại 1 đơn vị không được viết trùng chuyên đề. Sinh viên có thể chọn một trong các chuyên đề sau:
- Kế toán vốn bằng tiền
- Kế toán các khoản phải thu
- Kế toán các khoản phải trả
- Kế toán tài sản cố định
- Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ
- Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
- Kế toán chi phí sản xuất
- Kế toán tiêu thụ thành phẩm (hàng hóa)
- Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp
- Kế toán xác định kết quả kinh doanh
- Kế toán vốn chủ sở hữu
..........
III. THỜI GIAN THỰC TẬP:
1. Ngày 10/11/2014: Lúc 8h00’ sinh viên tập trung nghe phổ biến đề cương thực tập, nhận giáo viên hướng dẫn thực tập và nhận quyết định thực tập tốt nghiệp.
2. Thời gian thực tập tại các đơn vị từ ngày 11/11/2014 – 05/01/2015, cụ thể:
Tuần 01: Từ ngày 11/11/2014 đến ngày 17/11/2014
- Ngày 11/11/2014: Sinh viên trình diện tại đơn vị thực tập và bắt đầu thực tập
- Tìm hiểu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị
- Gặp giáo viên hướng dẫn đăng ký chuyên đề viết báo cáo kết quả thực tập.
Tuần 02: Từ ngày 18/11/2014 đến ngày 24/11/2014
- Viết đề cương chi tiết theo chuyên đề đã chọn
- Gặp giáo viên hướng dẫn sửa và duyệt đề cương chi tiết
Tuần 03: Từ ngày 25/11/2014 đến ngày 01/12/2014
- Tìm hiểu thực tế tại đơn vị thực tập và viết chương 1 (bản thảo)
- Gặp giáo viên hướng dẫn sửa và duyệt bản thảo chương 1
Tuần 04 và 05: Từ ngày 02/12/2014 đến ngày 15/12/2014
- Tìm hiểu thực tế tại đơn vị thực tập và viết chương 2 (bản thảo)
- Gặp giáo viên hướng dẫn sửa bản thảo chương 2
Tuần 06 và 07: Từ ngày 16/12/2014 đến ngày 29/12/2014
- Tìm hiểu thực tế tại đơn vị thực tập viết chương 3 (bản thảo)
- Gặp giáo viên hướng dẫn sửa bản thảo chương 3
Tuần 08: Từ ngày 30/12/2014 đến ngày 05/01/2015
- Hoàn chỉnh báo cáo kết quả thực tập
- Nhận xét, ký và đóng dấu của đơn vị thực tập (theo mẫu)
- Nhận xét của giáo viên hướng dẫn (theo mẫu)
- Đóng tập và nộp báo cáo tại văn phòng Khoa Kinh Tế.
3. Ngày 06/01/2015: Sinh viên kết thúc đợt thực tập và nộp trực tiếp Báo cáo kết quả thực tập tại văn phòng khoa Kinh tế.
IV. QUY CHẾ THỰC TẬP:
1. Thực tập tốt nghiệp xem như một học phần bắt buộc. Kết quả của học phần này là một trong những điều kiện để xét tốt nghiệp. Tổng thời gian thực tập tại các đơn vị là 8 tuần.
Quá trình thực tập sẽ được đánh giá qua 2 nội dung sau:
(1) Đánh giá quá trình thực tập: 2 điểm
+ Thực hiện đúng kế hoạch của khoa Kinh tế, đơn vị thực tập, giáo viên hướng dẫn.
(2) Đánh giá báo cáo kết quả thực tập: 8 điểm
Trong đó:
• Nội dung của chuyên đề 6 điểm
+ Giới thiệu khái quát được đơn vị thực tập (1 điểm)
+ Mô tả đầy đủ quy trình kế toán của chuyên đề lựa chọn theo tình hình thực tế của doanh nghiệp (2.5 điểm)
+ Minh họa số liệu kế toán của đơn vị thực tập theo chuyên đề đã chọn (1.5 điểm)
+ Nhận xét và đưa ra được giải pháp hay kiến nghị đề hoàn thiện chuyên đề. (1 điểm) •Hình thức trình bày 2 điểm
+ Kết cấu hợp lý.
+ Hình thức trình bày theo hướng dẫn.
+ Không sai lỗi chính tả, câu văn rõ ràng, mạch lạc.
Giới hạn bài viết từ 12 - 15 trang đánh máy trên khổ giấy A4 (Phụ lục không tính số trang)
2. Sinh viên phải đăng ký và viết chuyên đề báo cáo kết quả thực tập đúng thời gian quy định, chấp hành tốt các quy định của giáo viên hướng dẫn và đơn vị thực tập
3. Kết thúc thời gian thực tập, đơn vị thực tập nhận xét kết quả thực tập của sinh viên.
4. Kết thúc thời gian thực tập, sinh viên phải có mặt tại văn phòng khoa Kinh tế nộp báo cáo kết quả thực tập theo thời gian quy định.