ಸ್ನೇಹದ ಸಂದೇಶ ಮಧುರ ಮಾತುಗಳ ಜೊತೆ {Snehada Sandesha...}

Nimma Novvu Nalivu yellavannu Hanchi kollbhudu

¤
¤
...
Rules : Bad post and bad comment madbardu
Group nalli eruva members gi tondre kodbardu
Policy : Give respect and take respect...
^-^
=¤====¤=
like our official fb page
http://www.facebook.com/kannadafunbull