Eritrean Books መጻሕፍቲ ኤርትራውያን

ዘንብብ ይዕንብብ
ኣብ መጽሓፍ ዘሎ ፍረ
ልዕሊ መግቢ ዝመቀረ
ልዕሊ መዓር ዝመዓረ
ልዕሊ ኣልማዝ ዝኸበረ
ለካ ንኩሉ ነገር
ክምቅር ክምዕር
ክኸብር ዝገብር
ኣብ መጽሓፍ ዘሎ ኢዩ እቲ ምስጢር
ስለዚ ........ስለዚ
ነንብብ ድኣ ነንብብ
ዘንብብ ስለ ዝዕንብብ