"OFW"- lavoro !!! (Italy!)

AnumAng bAgAy nA mAAring mAkAtulOng sA sinUmAng FilipinO ditO sA Italy o kAyA ay mAy kAilangAn kA ay pAki pOst mO sA grOUp nA itO. Ang hAngArin nAtin Ay gisingin At pAlAgAnApin Ang dAmdAmin ng pAgmAmAlasAkit sA kApwA "OFW" ditO sA Italy.
PanAhOn nA sA bUhAy ng bAwAt isA sA Atin, mArAngAl nA mAsAbing mAy nAgAwA AkOng kAbUtihAn sA kApwA kO OFW.