កំពូលស្រីស្អាត

សូមស្វាគមន៍បងប្អូនដែលបានចូលមកកាន់ក្រុមរបស់យើងខ្ញុំ បងប្អូនអាចផុស...បានដោយសេរីគ្មានដែនកំណត់ ផុសអីក៏ផុសទៅអត់ខ្វល់សំខាន់អោយតែបងប្អូនក្នុងក្រុមយើងសប្បាយចិត្ត យ៉ាដាស្រលាញ់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាធំៗៗៗៗ អស់ពីបេះដូងណាំ